برنامه ها و بسته ها برای هر تیم

مبلغ نشان داده شده قیمت هر ماه است

سازمانی

تماس بگیرید

2
نامحدود
نامحدود
5 گیگابایت
۲0 گیگابایت

حرفه ای

29.000 تومان

هـر کابـر در مـاه

1
نامحدود
نامحدود
1 گیگابایت
۱0 گیگابایت

استاندارد

19.000 تومان

هـر کابـر در مـاه

1
10
30
100 مگابایت
5 گیگابایت

پایه

رایگان

.

1
3
10
20 مگابایت
1 گیگابایت
daityc.planl1
مدیریت پروژه
سازمان
پروژه
تعداد اسپرینت در هر پروژه
پشتیبانی از فریمورک اسکرام
امکان گفتگو بر روی فعالیت
مشاهده زمان دقیق کار بر روی یک فعالیت (Time Tracking)
افزودن چک لیست به فعالیت
مشاهده گزارش عملکرد هر فرد در ماه
تعریف وضعیت، نوع و الویت های اختصاصی
تخصیص یک فعالیت به چند نفر
امکان مدیریت ساعات استراحت
تعریف تقویم کاری برای افراد، سازمان،منابع
مدیریت RACI چارت (بزودی)
مدیریت تعطیلات سازمانی
تعریف گروه های سازمانی متفاوت
امکان مدیریت مرخصی
حجم بارگزاری هر فایل
فضای ذخیره سازی

سازمانی

تماس بگیرید

5 گیگابایت
۲0 گیگابایت

حرفه ای

27.000 تومان

هـر کابـر در مـاه

1 گیگابایت
۱0 گیگابایت

استاندارد

15.000 تومان

هـر کابـر در مـاه

100 مگابایت
5 گیگابایت

پـایـه

رایگان

.

20 مگابایت
1 گیگابایت
daityc.planl2
مدیریت دانش
مدیریت مستندات
امکان گفتگو به صورت فردی یا گروهی
مدیریت درس آموخته ها
قابلیت نسخه گذاری خودکار اسناد
امکان به اشتراک گذاری اسناد (بزودی)
امکان اطلاع رسانی به کابران در صورت تغییر نسخه اسناد (بزودی)
امکان قفل نمودن اسناد و پوشه ها
امکان بازیابی اسناد حذف شده
امکان تعین دسترسی بر روی یک فایل
حجم بارگزاری هر فایل
فضای ذخیره سازی

آنجا هستیم که مشتریان ما هستند

در دایتیک ما آماده کمک هستیم! و مشتاق موفقیت مشتری، تیم متخصصان ما برای کمک اینجا هستند!
پکیج های مدیریت پروژه دایتیک

پایه

مدیریت پروژه​
رایگان
 • یک سازمان
 • 3 پروژه
 • 10 تعداد اسپرینت در هر پروژه
 • پشتیبانی از فریمورک اسکرام
 • امکان گفتگو بر روی فعالیت
 • مشاهده زمان دقیق کار بر روی یک فعالیت
 • 20 مگابایت حجم بارگزاری هر فایل
 • 1 گیگابایت فضای ذخیره سازی

استاندارد

مدیریت پروژه​
تومان ۱۹.۰۰۰ هـر کابـر در مـاه
 • همه ویژگی های پلن پایه
 • 10 پروژه
 • 30 تعداد اسپرینت در هر پروژه
 • افزودن چک لیست به فعالیت
 • مشاهده گزارش عملکرد هر فرد در ماه
 • تعریف وضعیت، نوع و الویت های اختصاصی
 • تخصیص یک فعالیت به چند نفر
 • امکان مدیریت ساعات استراحت
 • 1 گیگابایت حجم بارگزاری هر فایل
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی

حرفه ای

مدیریت پروژه​
تومان ۲۹.۰۰۰ هـر کابـر در مـاه
 • همه ویژگی های پلن استاندارد
 • نامحدود پروژه
 • نامحدود اسپرینت در هر پروژه
 • تعریف تقویم کاری برای افراد، سازمان،منابع
 • مدیریت RACI چارت (بزودی)
 • 1 گیگابایت حجم بارگزاری هر فایل
 • ۱0 گیگابایت فضای ذخیره سازی
محبوب

سازمانی

مدیریت پروژه​
تماس بگیرید
 • همه ویژگی های پلن حرفه ای
 • نامحدود پروژه
 • نامحدود اسپرینت در هر پروژه
 • تعریف تقویم کاری برای افراد، سازمان،منابع
 • مدیریت تعطیلات سازمانی
 • تعریف گروه های سازمانی متفاوت
 • امکان مدیریت مرخصی
 • 1 گیگابایت حجم بارگزاری هر فایل
 • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پکیج های مدیریت دانش دایتیک

پایه

مدیریت دانش
رایگان
 • مدیریت مستندات
 • 1 گیگابایت فضای ذخیره سازی

استاندارد

مدیریت دانش
تومان ۱۵.۰۰۰ هـر کابـر در مـاه
 • همه ویژگی های پلن پایه
 • امکان گفتگو به صورت فردی یا گروهی
 • مدیریت درس آموخته ها
 • ۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی

حرفه ای

مدیریت دانش
تومان ۲۷.۰۰۰ هـر کابـر در مـاه
 • همه ویژگی های پلن استاندارد
 • قابلیت نسخه گذاری خودکار اسناد
 • امکان به اشتراک گذاری اسناد (بزودی)
 • اطلاع رسانی به کابران در صورت تغییر نسخه اسناد (بزودی)
 • امکان قفل نمودن اسناد و پوشه ها
 • امکان بازیابی اسناد حذف شده
 • ۱0 گیگابایت فضای ذخیره سازی
محبوب

سازمانی

مدیریت دانش
تماس بگیرید
 • همه ویژگی های پلن حرفه ای
 • امکان تعین دسترسی بر روی یک فایل
 • ۲0 گیگابایت فضای ذخیره سازی